Dirigenten

Nei in proseduere fan 4 wiken hat De Lofstem no wer in fêste dirigent op de bok; dit is Jan-Geert Nagel út Minnertsgea. Wy binne bliid dat we derút binne en hoopje op in goeie tiid mei Jan-Geert.