LêsteNijs

2 weeks ago

2 weeks ago

Wat in moaie tsjerketsjinst fannemoarn!
In protte minsken, moaie ferskes (en it gong prima mei ús nije dirigint 😊) en wurden om oer nei te tinken fan dûmny.
In goed begjin fan dizze peaskedagen.

2 weeks ago

Moarn (Peaskesnein) begeliede wy de tsjinst yn de tsjerke fan Sumar. Njonken ferskes om mei te sjongen spylje wy ek in pear stikken om nei te lústerjen. Tagelyk is it ús earste optreden mei ús ... See more

3 weeks ago

Ús peaskebôle-aksje wie in grut sukses .. we binne skjin útferkocht!

It wie sels sa dat we te min hiene, we ha sawol yn Sumar as Eastermar net alle strjitten betsjinje kinnen.
Tige tank foar ... See more

3 weeks ago

Hjoed peaskebôle-aksje yn Eastermar!

Moatte jim noch om boadskippen?
Ferjitte jim dan net om NET in peaskebôle te keapjen?

Want tiisdei 27 maart op'e neimiddei komme de leden fan de Lofstem wer yn Sumar by de doaren lâns om hearlike ... See more