LêsteNijs

Us slachwurker Jildert hat eksamen dien foar syn D-diploma! Dat is it heechste diploma wat helle wurde kin yn de HaFaBra-muzyk. En dat hat dr dien .. Jildert is slagge!
Fan herte lokwinske mei dyn diploma Jildert. Wy hoopje datst dr in soad wille fan ha meist en datst noch lang by De Lofstem spyljen bliuwst.

Us slachwurker Jildert moast hjoed eksamen dwaan foar syn D-diploma! Dat is it heechste diploma wat helle wurde kin yn de HaFaBra-muzyk. En dat hat dr dien .. Jildert is slagge!Fan herte lokwinske mei dyn diploma Jildert. Wy hoopje datst dr in soad wille fan ha meist en datst noch lang by De Lofstem spyljen bliuwst.

Geplaatst door De Lofstem op Vrijdag 6 juli 2018