LêsteNijs

Ús trêdde optreden fan it nije seizoen iepening fan it tjerke ierÚs twadde optreden fan it nije seizoen it skûtsje fan Eastermar kampioen.


Ùs earste optreden fan it nije seizoen it ynheljen fan de bejaarden fan Sumar en Eastermar