LêsteNijs

LOFSTEMNIJS                                                                                            Trynke vd Veer

Us dirigent, Jan Geert Nagel, wol, nei10 wiken stilstân, graach wer begjinne mei de Lofstem-rippetysjes! Dat wolle de measte Lofstemmers fansels ek wol. Meielkoar muzyk meitsje en as groep wurkje nei in moai resultaat, dat is prachtich om te dwaan. Mar we wolle gjin risiko rinne om siik te wurden, as om in oar te besmetten. Der wol je net iens oan tinke!

No is fanôf 1 juny doarpshûs De Kamp wer iepen foar groepen oant 30 persoanen. Dat jout wer wat moed! De Lofstem is fan plan om fanôf 4 juny yn 2 groepen fan ûngefear 13 minsken wer te spyljen. We kinne dan maklik 1,5 m byelkoar wei sitte en we hoege net mei 35 minsken tagelyk oan de kofje (sels de jassen meie net byelkoar hingje op de kapstok, de jas mar yn de auto lizze litte tink ik).

It sil wol efkes wenne moatte want yn de tiid fòar Koroana seinen de diriginten altyd dat we sa ticht moochlik byelkoar sitten gean moasten omdat dat better foar de klank is! Jammer dan. Ek tidens de rippetysje in praatsje meitsje mei de bourfrou as bourman falt ôf ast sa’n ein byelkoar wei sitst! Mar goed, we binne al bliid dat we safier wer binne, we hoopje dat it slagget sadat we toch wer in bytsje opstarte kinne foar de simmerfakânsje.

De serenades by gelegenheid fan jubilea hoopje we fanôf 1 juny ek wer in bytsje op te pakken. Fansels komme we dan noch net mei syn 35-en lâns, mar we kinne mei de helte minder ek wol in moai stikje muzyk meitsje. In mailtsje nei klaastrynke@hotmail.com en we nimme kontakt op.

Al hiel lang komme leden fan de Lofstem yn dizze perioade by alle doarren yn Sumar lâns mei de kollektebussen fan de Anjerkollekte. Ek dat is dit jier oars. Hjirby de ynformaasje dy’t wy krigen ha hjiroer. Hoe it krekt yn syn wurk giet witte we no noch net mar der komt fansels in fersykje nei jim ta om wat oer te meitsjen foar it Prins Bernhard Cultuurfonds. En jim witte allegear dat it yn dy sektor ek bepaald gjin fetpot is yn dizze tiid

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS/ANJERACTIE

Dit jaar zouden we voor de laatste keer met de traditionele collectebus op pad gaan voor de Anjeractie. En omdat het Cultuurfonds 80 jaar bestaat én we de Anjeractie voor de 75e keer organiseren, mogen deelnemende verenigingen de gehele opbrengst zelf houden.

Met de collectebus langs de deuren kan vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. De gezondheid van de vrijwilligers, collectanten en gevers staat natuurlijk voorop. Maar dat betekent niet dat we de Anjeractie dit jubileumjaar zomaar voorbij laten gaan!

We organiseren daarom een collecte via mobiele telefoon. Zo wordt er met de 75e Anjeractie hopelijk meteen een nieuwe traditie geboren!

De mobiele Anjeractie is écht eenvoudig. En veilig. Geen mensen met geld over straat bijvoorbeeld. Deze actie maakt gebruik van het persoonlijke netwerk van de collectanten. En misschien is deze nieuwe manier ineens voor een heel andere groep leden en vrijwilligers geschikt.

We hopen dat deze eerste mobiele Anjeractie een groot succes wordt. Met elkaar houden we cultuur levend. Veel dank alvast voor jullie deelname!

Landelijk Coördinator Anjeractie

De Slinke 5

Wat is der te fertellen oer in muzykferiening dy’t gjin muzyk mear makket? Net safolle eins. Op 12 maart ha we foar it lêst rippeteerd yn de Kamp. We kinne dus no al 4 wiken net mear byelkoar komme op tongersdeitejûn foar ús wyklikse rippetysje en dat misse we! It meielkoar muzyk meitsjen, it bypraten yn de pause en guon fan ús misse fansels foaral de tredde helte!

We soenen dit jier trije kear meidwaan oan in konkoers/festival mar dat is ús troch it C-virus by de hannen om’t ôfbrutsen. Undertusken wurde der al wer plannen makke foar 2021. De OMF (de Fryske muzykbûn) hat de nije konkoersdatums al wer bekendmakke. Us donateurskonsert ha we pland op 21 november 2020. De kommisje dy ’t oan de beurt is foar de organisaasje is al oan it neitinken oer in tema.

Mar hoe en foaral wanneer we de triid wer oppakke kinne, is op dit moment noch hielendal net dúdlik. Wol is dúdlik dat we op Peaskesnein de tsjerketsjinst net begeliede kinne. Peaske; by útstek it feest dêr’t kopermuzyk by heard. De tsjerke moat ticht bliuwe. Hiel spitich. Us Peaskebôlen koenen we ek net oan de man/frou bringe dit jier. Us aksjekommisje moat mar ris efkes oerlizze hoe we dit oplosse!

We slúte it seizoen altyd ôf mei in gesellige jûn wêr’t ek de leerlingen by belutsen wurde. Sels dat kinne we no noch net planne. Wat is der oan in gesellige jûn mei in groep fan 40 minsken ast op oardelmeter ôfstân fan elkoar bliuwe moast?

Fansels binne der ek yn de muzykwereld moaie ynisjatieven; meielkoar muzykmeitsje troch middel fan digitale moochlikheden. De leerlingen krije les fan harren leraar fia skype en se moatte opnames weromstjoere nei de muzykmeester fan wat se ynstudeerd ha! De foarsitter krige op har jierdei in digitale ‘aubade’ troch leden fan De Lofstem ûnder lieding fan de eigen dirigent! Prachtich. Wol mooi toch dat we yn in wereld leve wêryn dit op sa’n manier allegear moochlik is.

De Lofstem hopet foar de fakânsje noch wat hearre te litten. Miskien in ‘social distance-simmerjûn-konsertsje’? We moatte it ôfwachtsje. Ek serenades foar houliksjubilea kinne we net fersoargje foarlopich. Jim kinne in fersyk derfoar wol oan ús trochjaan, dan komme we te spyljen sadra as it wer kin!

Ut namme fan de Lofstem allegear sterkte tawinske mei jim eigen persoanlike Corona-beheiningen.

Wat ha we fanatyk oan it rippeteren west de lêste moannen! Groepsrippetysjes mei de ferskillende ynstruminten, in ekstra rippetysje op moandeitejûn en in stúdzjemidje yn de Wâldsang yn Bûtenpost.

Want, nei 5 jier soe de Lofstem werris in kear nei it konkoers! En net nei 1 konkoers, nee fuort mar 3 op ‘e rige: 14 maart Bondskonkoers op it Hearrenfean, 4 april it Iepen Nederlânsk Fanfare Festival yn Drachten en op 6 juny it konkoers op Skiermûntseach….. wy wienen der hielendal klear foar!

En dan kin in dirigint wol sizze ‘it giet net om it resultaat mar om it proses derhinne’, dêr kinne wy as leden toch net sa hiele folle mei op sa’n momint. Wy woenen wolris wer in 1e priis helje, sjenlitte dat in gewoan korps út in lyts doarp goed meidwaan kin en net foar neat it predikaat ‘keninklik’ krigen hat. Mar helaas it C-virus hat ek dit hielendal ferballe. En dat krekt yn it jier dat we ‘ús eigen’ stik ‘Centenary 2019’ spylje soenen op de konkoersen. It stik dat componist Jan de Haan spesjaal foar De Lofstem skreaun hat. 

Der binne folle minder dingen, dat is seker sa, en starichoan wurdt it dúdlik wat dizze krisis allegear betsjut foar ús mienskip, foar ús lân. De Lofstem is hiel kreatyf, miskien bringt dizze sitewaasje ek wer nije moochlikheden.

Kinne we wol mei us Peaskebôlen by de doarren delkomme yn de wike foar Peaske? We witte it net. We hoopje der eerst mar op dat we op 12 april wer spylje kinne yn de tsjerketsjinst op Peaskesnein.

‘IT KOMT DOCHS OARS’

Us leerlingen Ale Veltman en Hessel Hempenius ha op 25 jannewaris meidien oan it solistenkonkoers yn It Geahûs yn Garyp. Iederien dy’t hjir wolris oan meidien hat wit hoe moeilik as dat is! In stikje spylje yn dyn uppy foar in seal fol minsken, wer dan ek noch in sjury-meneer sit dy’t punten jout! 

Mar it gie hartstikke bêst mei de beide mannen! Fan herte lokwinske jongens mei dit sukses! Super! 

Op It Bynt krije 20 bern fan groep 6 muzykles op in blaasynstrumint. Dit wurd fersoarge troch  dosinten fan muzyksintrum De Wâldsang. Dit binne deselde dosinten (Theun van Leijen en Gerk Huisman) dy de leerlingen fan De Lofstem lesjouwe yn De Kamp. In oantal fan de ynstruminten dy’t dizze bern brûke binne beskikber steld troch De Lofstem. Freed 14 febrewaris is de einpresintaasje fan wat de bern leard ha yn dizze 6 wiken. 

Hat jo bern meidien oan dit projekt en fynt hy/sy it leuk? Nim kontakt mei ús op en wy ynformere jo oer de moochlikheden fan it brûken fan in ynstrumint en oer muzyklessen. Muzykmeitsje is net allinnich hiel goed foar de ûntwikkeling fan in bern, mar it is ek in prachtige hobby dêr’t minsken har hiele libben wille oan beleve kinne!! (klaastrynke@hotmail.com/06-51024798).

Wy binne drok dwaande mei de tariedings fan it konkoers op 14 maart en it Fanfarefestival op 4 april mar ek oan de befrijdingsaktiviteiten yn ús doarp wolle we in bydrage leverje:

Op saterje 9 maaie is der in Lofstem-befrijdingskonsert yn De Kamp. Dit wurdt in fleurige jûn mei allegear bekinde muzykstikken dy’t mei de oorloch mar foaral mei de befrijding te krijen ha. Set dizze datum alfêst op jim kalinder (as yn de tillefoan…).

Op Peaskesnein, 12 april, kinne jim ús hearre (en sjen) yn de Doarpstsjerke. De tsjinst begjint om 9.30 oere. 

20 leerlingen van de lagere school zijn begonnen met lessen via ‘De Wâldsang’ en wij hopen dat ze later allemaal bij de Koninklijke muziekvereniging ‘De Lofstem’ te gaan spelen.

 SUMAR – Zaterdagavond 23 november 2019 zal voor altijd in de annalen van fanfare De Lofstem uit Sumar blijven staan als een bijzondere avond. Want tot grote verrassing van bijna iedereen, had burgemeester Jeroen Gebben van de gemeente Tytsjerksteradiel een cadeautje voor de jubilerende Lofstem in huis dat vrijwel niemand verwacht had. Dat kon ook niet, want zo’n cadeautje, een onvervalste Koninklijke onderscheiding, is het resultaat van een hele lange en voor buitenstaanders onzichtbare weg.

initiatief
Ik wist het! Ik wist van de aanvraag, uiteraard niet van het resultaat, maar ik was erbij betrokken, omdat ik de eer had, want zo beschouw ik het, om een van de aanbevelingsbrieven te mogen schrijven. Ik heb daar enige ervaring mee en bovendien vind ik het hartstikke leuk dat de jubileumcommissie aan mij dacht en daarbij vind ik het altijd prettig om zo’n geweldig initiatief te mogen ondersteunen, zeker als het in het dorp is waar ik woon. Maar hoe ging dat nu in z’n werk, op deze memorabele zaterdagavond in Dorpshuis de Kamp en de naastgelegen sportzaal. Nou zó.

dubbele bodem
Ik ben meer dan een half jaar geleden al, uitgenodigd voor de feestelijkheden vanwege het 100-jarig jubileum van Fanfare De Lofstem. Een eervolle uitnodiging uiteraard, maar wel een met een dubbele bodem, immers, van mij wordt verwacht dat ik ‘in pear’ foto’s maak en liefst ook nog een stukje schrijf voor Kanaal 30 en dorpskrant De Koekoek. Dat feest in juni was een doorslaand succes, maar deze zaterdagavond in november moet de spetterende afsluiting worden van het hele ‘jubeljier’. En dus meld ik mij om een uur of zeven in De Kamp, waar het eerste gedeelte van die afsluiting zal plaatsvinden. In het dorpshuis is een uitgebreide tentoonstelling ingericht, waarin die eeuw van de Lofstem in woord en beeld te volgen is. Vooral voor de betrokkenen een feestje natuurlijk. Dat eerste gedeelte van de avond duurt niet al te lang, want het echte feest, het jubileumconcert dus, zal plaatsvinden in de bijna aanpalende sportzaal. Maar halverwege de receptie, zo is het genoemd in de aankondiging, komen er twee gasten die toch enige aandacht trekken. Het zijn burgemeester Jeroen Gebben en zijn echtgenote, die persoonlijk welkom worden geheten door voorzitter Trynke van der Veer. Nog hebben de meeste gasten niet in de gaten waarom en waarmee de burgervader naar Sumar is gekomen. Natuurlijk, hij kan gewoon als burger van zijn belangstelling blijk geven, hij is ten slotte uitgenodigd, maar ik vermoed, ik weet dan eigenlijk al zeker, dat hij een daverende verrassing in petto heeft. Immers, de jubileumcommissie, onder de bezielende leiding van Maaike Kingma, heeft een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding ingediend en nu is het dus afwachten of die inderdaad gehonoreerd gaat worden. Maar ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat dat gaat gebeuren. Niet uit nieuwsgierigheid, maar ik wil graag weten wat er gaat gebeuren in verband met de eventuele foto’s, vraag ik de burgemeester waar ‘het’ zal plaatsvinden. Dat blijkt te zijn in de sportzaal, tijdens het jubileumconcert. Dus moet ik zorgen om tijd op de juiste plaats te zijn. 

ambtsketen
Een dus zoek ik een plek helemaal vooraan, waar ik zicht heb op het publiek én op het orkest. Ik zit naast spreekstalmeester Jouke Hoekstra, ook zo’n man ‘für alle Fälle’. Ik hou ondertussen de ingang in de gaten, het gaat er namelijk om wat de burgemeester zal dragen. Nee, niet welk pak hij aanheeft, dat hebben we al gezien, Italiaans blauw heet dat geloof ik, maar of hij in functie is, dan wel als ‘gewone’ gast is gekomen. Ik weet niet of iedereen het gezien heeft, maar als hij binnenkomt, draagt hij over zijn colbert zijn officiële ambtsketen. Die heeft twee kanten, hij kan hem dus omkeren, het zijn allemaal losse schakels. Als hij bijvoorbeeld de raadsvergadering voorzit, draagt hij de ene kant naar voren en bij zaken waarbij hij het staatshoofd vertegenwoordigt, de andere kant. Ik kan van afstand niet zien welke kant hij draagt, maar ik durf er heel wat op te verwedden dat het de tweede optie is. Hij komt dus iets officieels doen en dat kan maar één ding betekenen: hij gaat een onderscheiding, een Koninklijke onderscheiding uitreiken. De zaal valt helemaal stil als Jeroen Gebben het woord neemt. In kort bestek legt hij uit waar hij voor gekomen is, na eerst nogmaals het belang en de impact van een instituut als De Lofstem te hebben aangehaald en onderstreept, waarbij hij ook en met name de sociale rol als bindmiddel in de Sumarder mienskip benadrukt. Maar het gaat natuurlijk om die ene zinsnede die vrijwel iedereen kent: “En daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd enz.” Dan weet iedereen waar het over gaat: De Lofstem krijgt ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan, een Koninklijke onderscheiding! Voorzitter Trynke van der Veer mag de onderscheiding onder uitbundige dankzegging in ontvangst nemen. In de zaal is de euforie dan al uitgebroken: daverend applaus, vreugdekreten en wat er nog meer bij hoort, zetten de sportzaal bijna op stelten, het dak zit gelukkig tamelijk hoog, maar anders was het er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid af gegaan. 

concert
Als de gemoederen weer wat tot rust zijn gekomen, gaat het muzikale gedeelte verder. We zijn overigens begonnen met een fantastische compositie voor twee xylofoons en orkest, een even originele als flitsende ouverture. Uiteraard wordt ook de speciaal door Jan de Haan voor de Lofstem geschreven jubileum-compositie ten gehore gebracht en ook is er terechte aandacht voor vijf jonge jongens die hun eerste stappen hebben gezet op weg naar misschien wel een lange en succesvolle carrière als Lofstem-muzikant. Prachtig om te zien en te horen. Wapkje van der Veer speelt een, lijkt mij, maar ik ben een leek op dit gebied, technisch ontzettend moeilijke solopartij op het eufonium, El Cid heet het stuk, misschien hebt u ooit de film gezien met Charlton Heston en Sophia Loren in de hoofdrollen. Er zijn ook twee afscheidnemende muzikanten, jonge jongens nog en een van hen speelt een prachtige solopartij, hij doet het goed, ook op de foto trouwens. En tussen twee composities in, haalt voorzitter Trynke van der Meer nog een heel bijzonder muzikant naar voren: Bob Bouma. Als een honderdjarige vereniging iconen heeft, dan is deze Bob Bouma daarvan een schoolvoorbeeld. Maar zijn gehoor laat hem in de steek en daarom stopt hij er mee, tot zijn eigen verdriet en dat van van eigenlijk al zijn medemuzikanten. Want de vraag is natuurlijk niet alleen of Bob wel zonder de Lofstem kan, maar tevens, en misschien nog wel meer prangend, of de Lofstem wel zonder Bob kan. De tijd zal het leren. Hij wordt terecht en verdiend benoemd tot erelid. Er zijn nog drie jubilarissen en ook die worden onderscheiden en in de bloemen gezet. Als u zich afvraagt waarom er twee foto’s van die huldiging bij staan, dat zit zo. Op geen van de vijf(!) foto’s van het gebeuren hadden ze alle drie de ogen open. In tweeën gedeeld was dat wel het geval, vandaar. Het is al over tienen als het concert en daarmee het officiële gedeelte van dit jubileumfeest door dirigent Jan Geert Nagel en voorzitter Trynke van der Veer in stijl wordt afgesloten. Voor de liefhebbers is er daarna in De Kamp nog een afterparty, zo heet dat tegenwoordig, vroeger was dat ‘gesellige neisit’. Hoe dan ook, er zal nog lang worden nagepraat over deze jubileumavond met natuurlijk als apotheose die Koninklijke onderscheiding, die van de Lofstem een fanfare maakt in de ‘hors categorie’, een korps ‘mei in fin mear as in bears’. 

Binne Kramer    

https://youtu.be/wByqHF0BwiY

https://youtu.be/wByqHF0BwiY

Persbericht

In het jubileumweekend van 14,15 en 16 juni zal Sumar bol staan van activiteiten.Chr. Fanfare De Lofstem uit Sumar viert dit weekend haar 100- jarig jubileum en de Dorpskerk, het middelpunt van het dorp, bestaat 250 jaar. Samen een hele geschiedenis.
We willen u van harte uitnodigen om dit jubileumfeest samen met ons te vieren in de Bouma-loods aan de Solcamastraat op het industrieterrein van Sumar.
Vrijdagavond 14 juni vanaf 20:00 uur neemt de Lofstem u mee op reis door 100 jaar geschiedenis. Vele facetten van historie komen voorbij, in de vorm van beelden en prachtige muziekmomenten. 

Het belooft een fantastische avond te worden m.m.v. Alice Springs, Gurbe Douwstra en het Slagwerkensemble van muziekschool De Wâldsang uit Buitenpost. 
Ook is de première van het speciaal voor deze gelegenheid geschreven werk Centenary 2019 door componist Jan de Haan.

Kaarten a € 10,00 vanaf 23 mei te bestellen op tel nr: 06-3075 1892.
Info: www.delofstem.nl

Zaterdagavond 15 juni om 20:00 uur wordt de  revue : Galmjende lûden opgevoerd. Amusementstheater door vele enthousiaste dorpsgenoten ondersteund door band en koor. Na afloop is er muziek van Sjanz, een trio met een mix van o.a. Nederlands, Friestalig of andere liedjes. 

Kaarten a € 5,00 te bestellen op tel. nr: 06-42504 953.
Info : www.kerk-sumar.nl

Zondagmorgen 16 juni om 10:00 uur de feestelijke afsluiting: Sumar sjongt en spilet. In samenwerking met het Westerlauwers mannenkoor uit Buitenpost, het “revukoor” en “de Lofstem” sluiten we dit jubileumweekend op een feestelijke manier af.
Entree: gratis, collecte voor de onkosten. Na afloop kunt u het weekend nog doornemen onder het genot van een kopje koffie.
 
Info: www.kerk-sumar.nl

Hebt u geen vervoer? 
Laat het ons weten via bovenstaande telefoonnummers en we halen u op!
Volg ons ook op facebook en instagram: jubileumwykein Sumar.

Links jubileumcommissie “Lofstem 100 jaar”
Achter: Ella Wiersma
Midden: Martsje Lautenbach, Siska de Haan, Maaike Kingma
Voor: Hendrik Kloosterman, Klaas van der Veer


Rechts jubileumcommissie “Kerk 250 jaar”
Achter: Jouke Hoekstra
Midden Durk Douwes, Ale Dijkstra
Voor Wytske van der Pol, Greta Hoekstra


 

 In feestwykein:

Yn it jier 1919 is muzykferiening De Lofstem offisjeel útein set. By it skoallefeest yn 1919 waard der wer muzyk makke en dat gie yn dy tiid wat oars as tsjintwurdich, neat gjin lessen folgje mar blaze blinder! De ripetysjejûnen wienen op freed yn de kristlike skoalle en de earste kontribúsje wie 20 sinten yn de wike. It wienen yn dy tiid allinnich mânlju dy’t by de musyk sieten! Se namen it beslút om troch te gean en it earste koraal wie dan ek hiel tapaslik: gesang 43 : 1: ‘Het hoofd omhoog en het hart naar boven!’

Yn de rin fan ‘e tiid kamen der froulju by de feriening. De earste frou wie Jannie Schotanus dy ’t fan Eastermar kaam omdat it korps dêr ophâlde te bestean. Yn 1989 hie de muzykferiening de measte leden: 45 leden en 15 learlingen. Sa ’t men doe sei: ‘wy sieten as hjerrings yn in tonne op it poadium fan doarpshûs de Kamp’. 

Der binne in soad hichtepunten west by de feriening, mar der binne fansels ek djiptepunten.Want yn dy 100 jier binne ús in soad leden ûntfallen; âlde leden mar ek jonge. Ek dat heart by in grutte fanfarefamylje, want sa fielt it by De Lofstem: wy meitsje muzyk mei elkoar, mar wy diele ek freonskip, bliidskip en fertriet mei elkoar.

Want sa’t de sinne de blommen kleuret, sa kleuret muzyk it libben

En no binne we 100 jier fierder. It korps bestiet út 40 leden en 2 leerlingen en stiet ûnder lieding fan Jan Geert Nagel fan Minnertsgea. Wy rippeteare alle tongersdeitejûns yn doarpshûs De Kamp. Wy jouwe allinnich wyks in pear sinten mear! In hiel soad leden en diriginten binne foarby kaam en noch altyd stiet ús Kristlike fanfare De Lofstem as in hûs!

En wat sa moai is? Dat De Lofstem fan en foar it doarp Sumar is en dat wy nei 100 jier noch hieltyd mei in hiel soad nocht muzyk meitsje meielkoar. Reden om dit jier feest te fieren yn Sumar! En dat dogge wy. Freed 14 juny sil it heve en haw wy in grut jubileumfeest yn de Boumaloads oan de Solcamastrjitte mei meiwurking fan Gurbe Douwstra, Alice Springs en it slachwurkensemble út Bûtenpost. 

En it wurdt in echt feestelik wykein want…. 

Dit jier bestiet it middelpunt fan ús doarp, de doarpstsjerke 250 jier. In hiele skiednis. En wat as de muorren fan it tsjerke no ris prate koene? 

Foardat dizze tsjerke boud is, stie der op dit selde plak in ienfâldich tufstiennen tsjerkje.

Dat waard ôfbrutsen begjin 1769. Dêrnei begûn men direkt mei it bouwen fan dizze tsjerke. Op 12 novimber 1769 fûn de ynwijing plak troch dû Everhardus Penninga.

Al 250 jier is dit gebou in byldbepalend gebou foar alle Sumarders. Elkenien kin dit gebou, ast der wol gauris komst of hielendal net, do kinst net om it gebou hinne.

Yn 2016 is it idee oppere om in gemeente-brede musical te meitsjen. Yntusken is dat idee wat oanpast en wurdt it in doarpsrevu. Foar de Sumarders en troch Sumarders. Foar dizze musical binne 15 lieten skreaun, mar de muzyk kinne wy hast allegear. 

De sjongers fan de revu binne al drok oan it rippearjen en ek de spilers binne yntusken úteinset. Der binne guon dwaande om it hiele wykein yn goeie banen te lieden. Al mei al in protte drokte yn Sumar en dat kinne wy yn it wykein fan juny werom sjen. 

Snein 16 juny slúte wy dan it wykein ôf om 10 oere yn de Boumaloads mei:  Sumar sjongt en spilet  yn gearwurking mei it Westerlauwers mannenkoar (80 oant 100 man) it revukoar en de Lofstem. Dit wurdt ek in feestelik barren.

Foar it wykein sels binne noch wol wat minsken nedich dy’t helpe kinne. At jo/asto wol wat dwaan wolst, dan kinst  altyd ien fan de muzyk as de revu oan it jaske lûke.  

De kaartferkeap sil plakfine op 23 maaie fan 19.00 oere oant 19.30 oere yn doarpshûs De Kamp.

Om de prizen hoege jo it net te litten. 

Kaarten freed 14 juny: It feest fan de iuw € 10,00

Kaarten sneon 15 juni: Revu Galmjende lûden €   5,00

Snein 16 juny, Sumar sjongt en spilet Gratis yntree

De sneins kinne jo nei de tiid ek noch kofje mei in gebakje krije. Der binne allinnich twa kollektes!

4 5 Maaie betinking
Promo film De Lofstem 100 jier

LOFSTEM NIJS

Tsjintwurdich is it hiel gewoan dat je ‘In between’ it iene as it oare binne. Meastal is dat in baan mar it kin ek wat oars wêze. De Lofstem is op dit moment ek in bytsje ‘in between’. Us jubileumjier is op 13 jannewaris úteinset mei in moaie ôftrap yn de tsjerketsjinst en op 26 jannewaris ha we in hiel bisunder optreden fersoarge tidens it gemeentelike federaasjefestival. Mei in presintaasje fan âlde foto’s en in film mei bylden fan û.o. it optreden tidens ‘Grutsk’ yn Ljouwert op de oldtimer fan Jelle Batema. Mei rippertoire en klean út de âlde doaze ha we hjir in soad tiid en enersjy ynstutsen. Mei dank oan Simon Vokkert foar de technyk en Froukje Veenstra foar de presintaasje is it in hiel moai optreden wurden! (Foto’s binne te finen op de facebookside en op de webside fan De Lofstem). No binne we dwaande mei de tarieding fan it MEGACONCERT op freed 14 juny yn de BOUMALOODS. It fielt in bytsje as ‘stilte voor de storm’.

Op it solistenkonkoers yn Garyp wie de Lofstem hiel goed fertsjintwurdige dit jier en dat hat fertúten dien: ús kwartet, Sippy Bosma, Geertsje de Jong, Wapkje van der Veer en Maaike Kingma wienen de heechste yn de 4e divisie! Lokwinske froulju! It saksofoankwintet en leerling Hessel Hempenius ha ek meidien, de risseltaten dêrfan wienen ietsjes minder mar ûnder it motto ‘meidwaan is belangriker as winnen’ ha we ús feriening goed sjen litten!

It skoalleprojekt is ôfslúten mei in leuke presintaasje foar de âlders/pakes en beppen. Seis wiken lang ha bern fan groep 6 in musykinstrumint hân fan De Lofstem om û.l.f. dosinten fan musykskoalle De Wâldsang, kennis te meitsjen mei de blaasmusyk. Trije fan dizze enthoesiaste bern geane op muzykles! Foar ynformaesje kin kontakt opnaam wurde mei klaastrynke@hotmail.com as 06 – 5102 4798. (Dit jildt net allinnich foar bern, ek folwoeksenen binne fan herte wolkom!)

De Jubileumkommisje hat it smoardrok mei de tarieding foar 14 juny, de ‘oanklaai-kommisje’ tinkt nei oar de oanklaaing fan de loods, it bestjoer fergadert al oer it jubileumkonsert yn novimber en der wurdt ek al neitocht oer it krystkonsert yn desimber. We binne wol 100 jier âld mar it brûst binnen de Lofstem; allegear aksje!!