LêsteNijs

Allegear fan herte wolkom op ús JUBILEUMKONSERT op 23 novimber yn de sporthal! Dat jildt ek foar de EKSPOSYSJE oer 100 jier Lofstem yn de Kamp. Dizze tentoanstelling is te sjen fanôf 19.15 oere mar ek nei ôfrin fan it konsert kinne jim der noch teplak. De hiele skiednis fan De Lofstem fanôf 1919 is yn byld brocht mei gebrûk fan moderne apparatuur. Tige de muoite wurdich om te besjen. Net allinnich foar âld-leden en famylje fan leden mar ek al ha jo gjin direkte bining mei de Lofstem; it is in stikje skiednis fan it doarp! In prachtich oersicht fan wat der gebeurd is yn 100 jier!!

It tema fan it jubileumkonsert is ‘GOUD FOAR DE LOFSTEM’! 

We litte jim sjen en foaral hearre wat foar ‘goud’ as de 100-jierrige feriening te bieden hat! Eigen solisten Reinder Boomsma en Wapkje van der Veer sille har hearre litte. Ek ús eigen dirigint Jan Geert Nagel sil tegearre mei slachwurker Jildert de Haan in solo foar 2 xylofoans spylje. En fansels docht it ‘goud fan de takomst’ ek mei! Us 5 leerlingen Wout, Wymer, Ale, Hessel en Jildert spylje ek in nûmer mei.Nei it konsert is der in gesellige neisit mei de groep ‘Blinder’ út Burgum. 

LOFSTEM 100 jier – Goud foar de Lofstem    Trynke van der Veer

It ‘offisjele’ 100e jubileum fan de Lofstem is yn novimber fan dit jier. 

Ditbisûndere feit fiere we op saterje 23 novimber. Oan it begjin fan dy jûn is der yn De Kamp gelegenheid om ús te lokwinskjen. Tidens dizze resepsje wolle we graach âlde foto’s, âlde dokuminten en oare saken oangeande 100 jier De Lofstem sjen litte. 

Ha jim thús noch foto’s as oar guod fan de Lofstem dat troch de jierren hinne bewarre is? 

Jow it troch oan Maaike Kingma en dy hellet it by jim op.

Fansels krije jim de spullen nei 23 novimber werom. (maaikekingma1@gmail.com). Nei de resepsje is it jubileumkonsert yn de sporthal. Dit konsert hat as tema ‘GOUD foar de Lofstem’; alles sil dy jûn yn it teken stean fan ‘GOUD’! Nei ôfrin fan it konsert in gesellige neisit yn de Kamp mei leuke muzyk fan de groep ‘Blinder’ út Burgum. 

Mear ynformaasje yn de folgjende koekoek.

https://youtu.be/wByqHF0BwiY

https://youtu.be/wByqHF0BwiY

Persbericht

In het jubileumweekend van 14,15 en 16 juni zal Sumar bol staan van activiteiten.Chr. Fanfare De Lofstem uit Sumar viert dit weekend haar 100- jarig jubileum en de Dorpskerk, het middelpunt van het dorp, bestaat 250 jaar. Samen een hele geschiedenis.
We willen u van harte uitnodigen om dit jubileumfeest samen met ons te vieren in de Bouma-loods aan de Solcamastraat op het industrieterrein van Sumar.
Vrijdagavond 14 juni vanaf 20:00 uur neemt de Lofstem u mee op reis door 100 jaar geschiedenis. Vele facetten van historie komen voorbij, in de vorm van beelden en prachtige muziekmomenten. 

Het belooft een fantastische avond te worden m.m.v. Alice Springs, Gurbe Douwstra en het Slagwerkensemble van muziekschool De Wâldsang uit Buitenpost. 
Ook is de première van het speciaal voor deze gelegenheid geschreven werk Centenary 2019 door componist Jan de Haan.

Kaarten a € 10,00 vanaf 23 mei te bestellen op tel nr: 06-3075 1892.
Info: www.delofstem.nl

Zaterdagavond 15 juni om 20:00 uur wordt de  revue : Galmjende lûden opgevoerd. Amusementstheater door vele enthousiaste dorpsgenoten ondersteund door band en koor. Na afloop is er muziek van Sjanz, een trio met een mix van o.a. Nederlands, Friestalig of andere liedjes. 

Kaarten a € 5,00 te bestellen op tel. nr: 06-42504 953.
Info : www.kerk-sumar.nl

Zondagmorgen 16 juni om 10:00 uur de feestelijke afsluiting: Sumar sjongt en spilet. In samenwerking met het Westerlauwers mannenkoor uit Buitenpost, het “revukoor” en “de Lofstem” sluiten we dit jubileumweekend op een feestelijke manier af.
Entree: gratis, collecte voor de onkosten. Na afloop kunt u het weekend nog doornemen onder het genot van een kopje koffie.
 
Info: www.kerk-sumar.nl

Hebt u geen vervoer? 
Laat het ons weten via bovenstaande telefoonnummers en we halen u op!
Volg ons ook op facebook en instagram: jubileumwykein Sumar.

Links jubileumcommissie “Lofstem 100 jaar”
Achter: Ella Wiersma
Midden: Martsje Lautenbach, Siska de Haan, Maaike Kingma
Voor: Hendrik Kloosterman, Klaas van der Veer


Rechts jubileumcommissie “Kerk 250 jaar”
Achter: Jouke Hoekstra
Midden Durk Douwes, Ale Dijkstra
Voor Wytske van der Pol, Greta Hoekstra


 

 In feestwykein:

Yn it jier 1919 is muzykferiening De Lofstem offisjeel útein set. By it skoallefeest yn 1919 waard der wer muzyk makke en dat gie yn dy tiid wat oars as tsjintwurdich, neat gjin lessen folgje mar blaze blinder! De ripetysjejûnen wienen op freed yn de kristlike skoalle en de earste kontribúsje wie 20 sinten yn de wike. It wienen yn dy tiid allinnich mânlju dy’t by de musyk sieten! Se namen it beslút om troch te gean en it earste koraal wie dan ek hiel tapaslik: gesang 43 : 1: ‘Het hoofd omhoog en het hart naar boven!’

Yn de rin fan ‘e tiid kamen der froulju by de feriening. De earste frou wie Jannie Schotanus dy ’t fan Eastermar kaam omdat it korps dêr ophâlde te bestean. Yn 1989 hie de muzykferiening de measte leden: 45 leden en 15 learlingen. Sa ’t men doe sei: ‘wy sieten as hjerrings yn in tonne op it poadium fan doarpshûs de Kamp’. 

Der binne in soad hichtepunten west by de feriening, mar der binne fansels ek djiptepunten.Want yn dy 100 jier binne ús in soad leden ûntfallen; âlde leden mar ek jonge. Ek dat heart by in grutte fanfarefamylje, want sa fielt it by De Lofstem: wy meitsje muzyk mei elkoar, mar wy diele ek freonskip, bliidskip en fertriet mei elkoar.

Want sa’t de sinne de blommen kleuret, sa kleuret muzyk it libben

En no binne we 100 jier fierder. It korps bestiet út 40 leden en 2 leerlingen en stiet ûnder lieding fan Jan Geert Nagel fan Minnertsgea. Wy rippeteare alle tongersdeitejûns yn doarpshûs De Kamp. Wy jouwe allinnich wyks in pear sinten mear! In hiel soad leden en diriginten binne foarby kaam en noch altyd stiet ús Kristlike fanfare De Lofstem as in hûs!

En wat sa moai is? Dat De Lofstem fan en foar it doarp Sumar is en dat wy nei 100 jier noch hieltyd mei in hiel soad nocht muzyk meitsje meielkoar. Reden om dit jier feest te fieren yn Sumar! En dat dogge wy. Freed 14 juny sil it heve en haw wy in grut jubileumfeest yn de Boumaloads oan de Solcamastrjitte mei meiwurking fan Gurbe Douwstra, Alice Springs en it slachwurkensemble út Bûtenpost. 

En it wurdt in echt feestelik wykein want…. 

Dit jier bestiet it middelpunt fan ús doarp, de doarpstsjerke 250 jier. In hiele skiednis. En wat as de muorren fan it tsjerke no ris prate koene? 

Foardat dizze tsjerke boud is, stie der op dit selde plak in ienfâldich tufstiennen tsjerkje.

Dat waard ôfbrutsen begjin 1769. Dêrnei begûn men direkt mei it bouwen fan dizze tsjerke. Op 12 novimber 1769 fûn de ynwijing plak troch dû Everhardus Penninga.

Al 250 jier is dit gebou in byldbepalend gebou foar alle Sumarders. Elkenien kin dit gebou, ast der wol gauris komst of hielendal net, do kinst net om it gebou hinne.

Yn 2016 is it idee oppere om in gemeente-brede musical te meitsjen. Yntusken is dat idee wat oanpast en wurdt it in doarpsrevu. Foar de Sumarders en troch Sumarders. Foar dizze musical binne 15 lieten skreaun, mar de muzyk kinne wy hast allegear. 

De sjongers fan de revu binne al drok oan it rippearjen en ek de spilers binne yntusken úteinset. Der binne guon dwaande om it hiele wykein yn goeie banen te lieden. Al mei al in protte drokte yn Sumar en dat kinne wy yn it wykein fan juny werom sjen. 

Snein 16 juny slúte wy dan it wykein ôf om 10 oere yn de Boumaloads mei:  Sumar sjongt en spilet  yn gearwurking mei it Westerlauwers mannenkoar (80 oant 100 man) it revukoar en de Lofstem. Dit wurdt ek in feestelik barren.

Foar it wykein sels binne noch wol wat minsken nedich dy’t helpe kinne. At jo/asto wol wat dwaan wolst, dan kinst  altyd ien fan de muzyk as de revu oan it jaske lûke.  

De kaartferkeap sil plakfine op 23 maaie fan 19.00 oere oant 19.30 oere yn doarpshûs De Kamp.

Om de prizen hoege jo it net te litten. 

Kaarten freed 14 juny: It feest fan de iuw € 10,00

Kaarten sneon 15 juni: Revu Galmjende lûden €   5,00

Snein 16 juny, Sumar sjongt en spilet Gratis yntree

De sneins kinne jo nei de tiid ek noch kofje mei in gebakje krije. Der binne allinnich twa kollektes!

4 5 Maaie betinking
Promo film De Lofstem 100 jier

LOFSTEM NIJS

Tsjintwurdich is it hiel gewoan dat je ‘In between’ it iene as it oare binne. Meastal is dat in baan mar it kin ek wat oars wêze. De Lofstem is op dit moment ek in bytsje ‘in between’. Us jubileumjier is op 13 jannewaris úteinset mei in moaie ôftrap yn de tsjerketsjinst en op 26 jannewaris ha we in hiel bisunder optreden fersoarge tidens it gemeentelike federaasjefestival. Mei in presintaasje fan âlde foto’s en in film mei bylden fan û.o. it optreden tidens ‘Grutsk’ yn Ljouwert op de oldtimer fan Jelle Batema. Mei rippertoire en klean út de âlde doaze ha we hjir in soad tiid en enersjy ynstutsen. Mei dank oan Simon Vokkert foar de technyk en Froukje Veenstra foar de presintaasje is it in hiel moai optreden wurden! (Foto’s binne te finen op de facebookside en op de webside fan De Lofstem). No binne we dwaande mei de tarieding fan it MEGACONCERT op freed 14 juny yn de BOUMALOODS. It fielt in bytsje as ‘stilte voor de storm’.

Op it solistenkonkoers yn Garyp wie de Lofstem hiel goed fertsjintwurdige dit jier en dat hat fertúten dien: ús kwartet, Sippy Bosma, Geertsje de Jong, Wapkje van der Veer en Maaike Kingma wienen de heechste yn de 4e divisie! Lokwinske froulju! It saksofoankwintet en leerling Hessel Hempenius ha ek meidien, de risseltaten dêrfan wienen ietsjes minder mar ûnder it motto ‘meidwaan is belangriker as winnen’ ha we ús feriening goed sjen litten!

It skoalleprojekt is ôfslúten mei in leuke presintaasje foar de âlders/pakes en beppen. Seis wiken lang ha bern fan groep 6 in musykinstrumint hân fan De Lofstem om û.l.f. dosinten fan musykskoalle De Wâldsang, kennis te meitsjen mei de blaasmusyk. Trije fan dizze enthoesiaste bern geane op muzykles! Foar ynformaesje kin kontakt opnaam wurde mei klaastrynke@hotmail.com as 06 – 5102 4798. (Dit jildt net allinnich foar bern, ek folwoeksenen binne fan herte wolkom!)

De Jubileumkommisje hat it smoardrok mei de tarieding foar 14 juny, de ‘oanklaai-kommisje’ tinkt nei oar de oanklaaing fan de loods, it bestjoer fergadert al oer it jubileumkonsert yn novimber en der wurdt ek al neitocht oer it krystkonsert yn desimber. We binne wol 100 jier âld mar it brûst binnen de Lofstem; allegear aksje!!