1919

Ûndersteand komt ût in earste notulen schrift fan ‘De Lofstem’
.

.