1925

Âlde dokumenten, dizze komme út in âlde boedel ût Frentsjer
.