Leerlingen

Groep 6 fan doarpsskoalle It Bynt hat 6 wiken muzykles hân op in blaasintrumint fan De Lofstem. De lessen wurden fersoarche troch Gerk Huisma en Theun van Leijen van Cultuurcentrum de Wâldsang yn Bûtenpost. De Wâldsang fersoarget foar ús de muzyklessen en dy wurde hjir yn Sumar jûn.

Troch bern op jonge leeftiid mei in blaasintrumint yn e kunde komme te litten hoopje we fansels dat se it moai fine, en it fierder leare wolle. Ek foar âlderen binne dr fansels mooglikheden om te spyljen noch te learen. Hast dr nocht oan, nim dan efen kontakt op mei it bestjoer, as ferstjoer in PB.

Ûs leerlingen krije les fan Theun van Leijen