1923

Dit stukje dateart út 1923 (Leeuwarder Courant)
.