Jubileum

Fanfare De Lofstem uit Sumar bestaat dit jaar 100 jaar! Tijdens het federatiefestival dat zaterdag 26 januari in het Geahûs in Garyp werd gehouden, was het thema ‘100 jier fleurich op’! De Lofstem kwam zingend en spelend op met het oude  lied ‘De Zilvervloot’. Hierbij gekleed in de outfit van toen: witte overhemden en een zwarte pet! Na het spelen van een mars van het eerste uur ‘Military Escort’ werden de petten en witte overhemden uitgegooid en in het zwart met bling-bling werd ‘Ticket to ride’ van The Beatles en ‘Fernando’ van Abba gespeeld. Zonder de glitters werd het optreden afgesloten met een nummer van deze tijd ‘Leef’. In het kader van het jubileumjaar, dat in combinatie met het 250e jubileum van de dorpskerk wordt gevierd, is er op vrijdag 14 juni een megaconcert in de Boumaloods en op 23 november een jubileumconcert in de sporthal in Sumar.

Iepening jubileumjier 

Heel Sumar zal dit jaar weten dat de Dorpskerk 250 jaar bestaat, de christelijke fanfare De Lofstem eeuwfeest heeft en de dominee 25 jaar haar ambt uitoefent. Gistermorgen werd de start van het jubeljaar al uitbundig gevierd in een vol godshuis.

De lofpsalm 150, waarin vele instrumenten worden benoemd, zet als intochtslied de toon bij het opwarmfeest. ‘Set by trom en tamboeryn heech it halleluja yn om it feest fan God te fieren!’ schalt het met fanfarebegeleiding. En of dat nog niet genoeg is komt Kom lit ús optein sjonge daar nog achteraan.

Blazer Maaike Kingma verhaalt over de start van De Lofstem in 1919 met zeventien leden. Het door slijtage kwetsbare vaandel, bij het tienjarig bestaan door vlijtige borduursters gemaakt, is aan de muur te zien.

,,It earste koraal dat spile is, wie gesang 43 fers 1: het hoofd omhoog, het hart naar boven. By konkoersen kamen manlju moarns fiif oere thús, omdat sy op frijersfuotten wiene.’’ Pas na de oorlog werd Jannie Schotanus uit Eastermar het eerste vrouwelijke lid van ,,de ‘fanfarefamylje, dy’t krêft en wille krige fan de Almachtige’’.

Kingma is ook de tekstschrijfster van het jubileumlied, dat met orgel- en blazersondersteuning klinkt. Het bezingt fanfare en kerk: It muzyk gjiet troch de buorren!

De kerk had een idee voor een musical, maar er komt in juni een heuse revue over het hele dorp met de kerk in het midden. Wytske van der Pol en Elske Havinga leverden twaalf scènes en vijftien liedjes voor Galmjende lûden  af. Herrie Steegstra geeft met een koortje een voorproefje met een lied over d’âld toer , de wachter van de tijd.

De muziek, de kerk als huis en de lof aan God staan centraal in de korte preek van dominee Sita Hofstra, die ook jubileert. In de Bijbel was al sprake van muziek als therapie, vertelt ze, ,,David spile op de harp foar Saul.’’ De volle breedte aan gevoelens tussen blijdschap en verdriet en tussen wanhoop en hoop kan muziek bestrijken.

De kerk biedt geborgenheid en rust, maar voor de veiligheid van homo’s, lesbiennes en transgenders is de recente Nashvilleverklaring een bedreiging, aldus Hofstra. ,,Extremistyske protestanten ha minsken útsletten út it hûs fan God. Dat is fansels apekoal. Elts dy’t Kristus folget, heart derby. Wy meitjse de grutte God lyts troch minsken út te sluten om hoe’t sy geboren binne. Wy meie net samar alles oer en tsjin elkoar sizze, lit it opbouwende wurden wêze.’’

Na deze serieuze en kritische noot klinkt het loflied weer. En ook een tweede lied uit de revue: Der stiet in hynder op de toer op de wijze van Er staat een paard in de gang. Uitbundig meegeklapt en -gezongen. Onder de collecte draait een filmpje over het jubeljaar op het scherm. Dat eindigt met de kreet: Wy ha der sin oan, jo ek?

WIEBE VAN DER HOUT


Iepening jubileumjier 

It is in ear om de start fan it jubileumjier fan De Lofstem oan te kundigjen.

Grutsk bin wy op it feit dat yn it jier 1919 De Lofstem offisjeel útein set is mei 17 leden. 

Eins wienen sy foar de mobilisaesje al oan it blazen, mar om ‘t de mannen fan 1914 oant 1918 oproppen waarden foar de tsjinst, kamen de ynstruminten op solder.

By it skoallefeest yn 1919 waard der wer muzyk makke en dat gie yn dy tiid wat oars as tsjintwurdich, neat gjin lessen folgje, mar blaze blinder! De repetysjejûnen wienen op freed yn de kristlike skoalle en de earste kontribúsje wie 20 sinten yn de wike. It wienen yn de tiid allinnich mânlju dy’t by de musyk sieten!

Sy namen it beslút om troch te gean en it earste koraal wie dan ek hiel tapaslik: gesang 43: 1: ‘Het hoofd omhoog en het hart naar boven!’

Der waarden nije ynstruminten oanskaft en sy gienen foar it earst nei it konkoers yn 1923 nei Engwierum: moarns 6 oere fuort en de oare moarns 5 oere wer thús. De reden hjirfan?: de mannen rekken op frijersfuotten en wienen it paad bjuster. Want as “de Lofstem” op paad wie, wie it altiid feest en in soad rekken tidens dizze feesten dan ek oan de frou. Jo wienen dan efkes fan de pôle no!

By it 10 jierrich bestean waard De Lofstem in faandel oanbean, makke troch de meisjesferiening. en wie de datum fan oprjochting neffens de statuten fêstlein op 20 novimber 1919, op it faandel kaam de datum fan 24 novimber 1919 te stean. Hjir is yn al dy 100 jier altyd wat ferwarring oer west.

1939 wie it top jier foar de Lofstem, sy spilen yn de eare-ôfdieling ûnder lieding fan dirigint Veltman út Eastermar en hellen dikke prizen. Mar yn de oarloch fan 40/45 waarden de ynstruminten wer hiel goed ferstoppe op ‘e souder want de Dútsers stelden de koperlevering yn. Sumar woe út noch yn de ynstruminten kwyt. Gelokkich bin se nooit fûn sadat De Lofstem op it bevrijdingsfeest fan 1945 wer fan har hearre litte koe!

Fol goeie moed gienen sy troch, gienen sels hielendal mei de bus nei Limburg om nije ynstruminten te keapjen, mei troch de finansjele stipe fan oandielhâlders.

Ek kamen der froulju by de feriening. De earste frou wie Jannie Schotanus dy’t fan Eastermar kaam om’t it korps dêr ophâlde te bestean. Allegear ferskowingen yn dy tiid. Yn 1989 hie de muzykferiening de measte leden: 45 leden en 15 learlingen. Sa’t men doe sei: wy sieten as hjerrings yn in tonne op it poadium fan doarpshûs “de Kamp”. Yn it jier 2001 gie it korps foar it earst nei it bûtenlân en wol nei in festival yn Dútslân. Yn 2011 ha wy wol it hichtepunt fan “De Lofstem “ belibbe: ús ûnferjitlike reis nei Amerika. En dan 4 kear in grut Lofstemspektakel yn de Boumaloads fan Sumar, geweldige jûnen!

En sa’t der hichtepunten binne yn in feriening, binne der fansels ek altyd djiptepunten. Want yn dy 100 jier binne ús ek in soad leden ûntfallen; âlde leden mar ek jonge. Ek dat heart by in grutte fanfarefamylje, want sa fielt it by “de Lofstem”: Wy meitsje muzyk mei elkoar, mar wy diele ek freonskip, bliidskip en fertriet mei elkoar.

Want sa’t de sinne de blommen kleuret, sa kleuret muzyk it libben

En no binne wy 100 jier fierder. It korps bestiet út 40 leden en 2 leerlingen en stiet ûnder lieding fan Jan Geert Nagel. Wy ripeteare alle tongersdeitejûns no alwer sûnt jierren yn “de Kamp’, wy jowe allinnich wyks in pear sinten mear. In hiel soad leden en diriginten binne foarby kaam en noch steeds stiet ús Kristlike fanfare “de Lofstem” as in hûs!

En wat sa mooi is? Dat “De Lofstem” fan en foar it doarp Sumar is en dat wy nei 100 jier noch hieltyd mei sa’n soad nocht muzyk meitsje mei elkoar.

Reden om dit jier feest te fieren  yn Sumar en De flyers wurde aanst útdielt.

Mar it mooiste bin noch de wurden fan Pieter Bouma dy’t hy mei it 40 jierrich bestean fan de Lofstem útsprutsen hat:

Boppe alles past ús in tankwurd oan de Almachtige dy’t ús dizze 100 jier ek yn it muzyklibben lieden hat. Hy hat ús de wille en de krêft jûn om dit te dwaan. Lit ús dat nea ferjitte!

Lit ús meielkoar hoopje dat ús feriening mei sa’n rike skiednis noch hiel lang bestean bliuwe mei.