Privacy

Privacy afspraken De Lofstem – Sumar

d.d. mei 2018

Christelijke Muziekvereniging De Lofstem (hierna: De Lofstem) gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar leden.

Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Lofstem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • de persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen evenals het soort persoonsgegevens zijn beschreven in deze afspraken;
 • ervoor zorgen dat gebruik van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij de persoonsgegevens nodig hebben;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • onze leden wijzen op de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren. 

De Lofstem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy afspraken, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wilt opnemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door De Lofstem gebruikt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het innen van de contributie

Aanvragen van onderscheidingen

Informeren over activiteiten van de vereniging

Deelname aan concoursen en/of festivals

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het lidmaatschap van de vereniging (vanaf 2018) middels een inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) heeft De Lofstem de volgende gegevens nodig:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Banknummer.

De persoonsgegevens van de leden worden door De Lofstem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de duur van:

 • Het lidmaatschap van de vereniging. Tenzij hierover in een uitschrijfformulier andere afspraken over zijn gemaakt;
 • Maximaal 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap in geval van financiële gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door De Lofstem gebruikt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het innen van de donateursbijdragen 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Een Donateursovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) heeft De Lofstem de volgende persoonsgegevens in haar bezit:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Banknummer 

De persoonsgegevens van de donateurs worden door De Lofstem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking tot wederopzegging van het donateurschap door de donateur of zijn/haar erfgenamen. 

Verwerking van persoonsgegevens van dirigenten

Persoonsgegevens van de dirigent worden door De Lofstem gebruikt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Betalen van de afgesproken bedragen voor geleverde werkzaamheden
 • Administratieve en organisatorische zaken

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De door partijen getekende Dirigentenovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) heeft De Lofstem de volgende persoonsgegevens van de dirigent tot zijn beschikking:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres:
 • Banknummer.

De persoonsgegevens worden door De Lofstem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode zoals afgesproken in de dirigentenovereenkomst.

Minderjarigen

De Lofstem gebruikt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Lofstem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist tenzij hier middels een ingevuld en ondertekend uitschrijfformulier andere afspraken over zijn gemaakt. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Lofstem van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten;
 • We testen en evalueren één maal per jaar, rondom de ledenvergadering, onze maatregelen;
 • Onze (bestuurs)leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent de gegevens van de leden van de vereniging

Leden van De Lofstem hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die aan de De Lofstem zijn verstrekt. Ook kunnen leden bezwaar maken tegen het gebruiken van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door De Lofstem.
In het geval dat persoonsgegevens worden gebruikt op basis van een gegeven toestemming hiertoe, dan kan deze toestemming ten allen tijde worden ingetrokken.

Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de contactpersoon van De Lofstem op te nemen. Komt u er dan niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en contactpersoon

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met de contactpersoon Privacy afspraken van De Lofstem: Siska de Haan (secretaris).

Tel. 06 – 505 150 70

Email: de_lofstem@hotmail.com