1934

It nijs oer de muzyktinte stie op 18 july 1934 yn “Het Leeuwarder Nieuwsblad”

.