Kontakt

Bestjoer.

Foarsitter                Hendrik           0627617134              hendrik.kloosterman@gmail.com

Sikretaris                 Siska                0650515070             de_lofstem@hotmail.com

Ponghâlder             Wapkje           0512354869             wapkjevdveer@hotmail.com

Algemien lid           Anja                  0511463897              jan.looyenga@planet.nl

Algemien lid           Geertje           ‭0634362982‬            geertjedejong97@hotmail.com

Op 19 novimber 2019 bestiet De Lofstem 100 jier!
Om’t wy dit feest grut betinke wolle is dr al in jubileumkommissie oprjochte en dy is al drok dwaande mei ideeën en tariedings.

Wy wolle dit jubileum it hiele jier betinke. Yn jannewaris sil de startaktiviteit wêze. It wykein fan 14, 15 en 16 juny sil Sumar bol stean fan de aktiviteiten. Op freed 14 juny fiere wy it “feest fan de ieu” yn de Boumaloads. De tsjerke hat yn 2019 ek in jubileum, it bestiet 250 jier yn Sumar. Ter gelegenheid hjirfan wurdt dr in doarpsrevue skreaun en dizze sil op saterdei 15 juny opfiert wurde, ek yn de Boumaloads. Op snein 16 juny wurdt dr in tsjerketsjinst hâlden op itselde plak.
Op 23 novimber 2019 sil der wer oandacht oan ús 100jierrich jubileumfeest jûn wurde, no yn ús fertrouwde doarpshûs de Kamp yn Sumar.

Al mei al in yn jier om nei út te sjen. Wy hâlde jim op e hichte

Jubileum commisie