Lêste Nijs

Wer los!

De Lofstem is wer los! Krekt as in soad oare ferienings besykje wy toch wer wat op te starten binnen de Corona-foarskriften, dus op 1.5m ôfstân fan elkoar. Omdat de ledenfergadering yn maart net trochgean koe, binne we hjirmei op 20 augustus úteinset yn de Kamp. De eerste rippetysjes ha we yn de sporthal hân, der ha we wat mear rûmte. Dit foldocht goed mar is fansels net sa gesellich as it doarpshûs mar we binne bliid dat we wer meielkoar muzyk meitsje kinne!. En foar dygenen dy’t dat wolle is der nei ôfrin fan de rippetysje noch in noflike neisit by Anneke oan de bar.

Programma

We binne sa wend om yn novimber in donateurskonsert te hâlden yn de Kamp. De lêste jierren meastal rûnom in leuk tema. Dit sil dit jier net slagje. Gelokkich ha we in kreatieve feriening en binne der ûndertusken moaie plannen foar in NIJJIERSKONSERT, dit sil wêze op 17 jannewaris 2021. It is de bedoeling dat dit in INTERACTIEF gebeuren wurdt en ek fia in LIVE-STREAM te folgjen wêze sil! Mear ynfo folget.

Donateursjild yn Coronatiid

Yn novimber wurde de donateursbydragen troch de penningmeester fan jim rekken ôfskreaun. By in pear donateurs wurde de bydragen noch ophelle. Dizze donateurs krije binnenkoart in envelop yn de bus mei it fersyk om dêr jim donaasje yn te dwaan sadat we net hoege te wikseljen oan de doar. Yn de enveloppe sit in briefke werop stiet wanneer as it ophelle wurdt (mei in tillefoannûmer).

Binne jo noch gjin donateur mar fine jo it belangryk dat De Lofstem bestean bliuwt? In mailtsje as appke nei klaastrynke@hotmail.com/06-51024798 en it wurdt regele!

Rabo Club Support actie

Leden fan de Rabobank kinne yn de perioade fan 5 t/m 25 oktober stimme op de clubs dy’t se in waarm hert tadrage. De Lofstem is ien fan de clubs dêr’t op stimd wurde kin! Dus, binne jo lid fan de Rabobank; bring jim stim út op de Lofstem. Elke stim bringt foar ús € 5,= op en it kostet jim neat! Lid wurde is hiel ienfâldich en stimme ek, sjoch op www.rabobank.nl/clubsupport. Hoort zegt het voort!!!

Ald izer

De Lofstem is it hiele jier troch dwaande mei it sammeljen fan âld izer. Ha jim wat lizzen dat fuort kin? Jow it troch oan Jouke Jan Hoekstra (06-11178325) as Klaas van der Veer (06 51024468) en we meitsje in ôfspraak oer it opheljen.