Lêste Nijs

Lofstem serenade in Coronatijd bij familie Veltman aan de Achterweg, door familie De Haan.

Tongersdeitejûn 25 maart hienen we in digitale Lofstem-Bingo! Geertsje de Jong hie soarge dat we allegear bingokaarten hienen en tegearre mei ‘har’ Kees waarden fanút Burgum de bingonûmers kreas yn twa talen foarlêzen sadat we it thús allegear goed sjen en ferstean koenen fia de laptop as de tillefoan.

De 1e priis is nei Holwert gien, dêr kinne se no thús mar pizza’s bakke. Lokwinske Eibert!

Goed om elkoar op dizze manier efkes wer te moetsjen en moai dat it sa kin mar we sjogge der nei út dat we wer meielkoar spylje kinne. In soad fan ús leden beoefenje dizze hobby al hiele lange jierren en altyd fûnen we dat mar sa gewoan. No krij ik in brok yn de kiel as ik korpsmuzyk hear!

Raar dat je dingen pas echt wurdearje as se der net mear binne.

Us Peaskebôle aksje is prima ferrûn op de Corona-manier. Elk dy’t in bôle fan De Lofstem kocht hat: Tige bedankt!!

Jim witte noch dat we in trochrinnende âld-izer aksje ha?? In tillefoantsje as appke nei Jouke Jan Hoekstra (06-1117 8325) as Klaas van der Veer (06-5102 4468) en alles wurdt ophelle!

Tidens de betinking op 4 maaie sil De Lofstem dizze kear mei in lyts ensemble fertsjintwurdige wêze.