Lêste Nijs

Terug naar Terschelling

Op saterje 27 febrewaris ha we mei dirigint en16 leden nei de útfeart fan ús lid Maaike Boonstra-Bakker west. Maaike is op Skylge berne en it wie har winsk om dêr ek begroeven te wurden. En as jo op dat eilân binne is dat ek dúdlik; ‘je haalt het meisje van het eiland maar het eiland niet uit het meisje’. It wie in drege reis mar we binne bliid dat we in lytse bydrage dwaan koenen oan it gehiel yn de foarm fan it spyljen fan ‘Pak maar m’n hand’ fan Nick en Simon en it koraal ‘You raise my up’. Neist it hôf koenen wy sitte te spyljen wylst de famylje rûn it grêf stie. In moai momint wêr’t we as feriening goed op werom sjen kinne.

De hurde realiteit is dat Maaike har stoel aanst leech bliuwt as we as feriening wer begjinne mei de rippetysjes.

Wanneer dat begjin wêze sil is op dit moment noch net bekind. We hoopje yn elk gefal foar de fakânsje nochris bûtendoar meielkoar spylje te kinnen, op in moaie simmerjûn.

Jim ha fêst allegear in Peaskebôle besteld? Jim ha dêroer bericht krigen fia in briefke by it Actief as fia facebook. Foar wa’t it flyerke mist hat en net op facebook sit: oant en mei moandei 29 maart kin der noch besteld wurde. Efkes mei Klaas belje as appe, dan bringe we op woansdei 31 maart tusken 17 – 19 oere in lekkere Peaskebôle by jo oan de doar (06 – 5102 4468). Alfêst goeie Peaskedagen tawinske fan De Lofstem.